VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Simply Wines s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00 Praha 2, IČ: 08829152

I. DEFINICE / VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

I.1 Pro účel těchto obchodních podmínek mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:

I.1.1 VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky a to vždy, pokud z kontextu nevyplyne jinak, v aktuálním znění dostupném elektronicky na na adrese: www.simplywines.cz____;

I.1.2 Společností se rozumí obchodní společnost založená a existující podle práva České republiky Simply Wines s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00 Praha 2, IČ: 08829152, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326015;

I.1.3 Zákazníkem se rozumí osoba, která činí vůči Společnosti úkony směřující k uzavření Smlouvy nebo která je adresátem úkonů Společnosti směřujících k uzavření Smlouvy nebo která se Společností Smlouvu uzavřela;

I.1.4 Smluvní stranou se rozumí Společnost a Zákazník nebo kdokoli z nich;

I.1.5 Objednávkou nebo Nabídkou se rozumí návrh na uzavření Smlouvy;

I.1.6 Akceptací se rozumí přijetí návrhu na uzavření Smlouvy (Objednávky či Nabídky);

I.1.7 Smlouvou se rozumí kupní smlouva o prodeji Zboží uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, jejíž součástí jsou tyto VOP;

I.1.8 Zbožím se rozumí značková vína prodávána Společností Zákazníkům na základě uzavřené Smlouvy;

I.1.9 NOZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění;

I.1.10 Webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní přístupné na adrese www.simplywines.cz _____, na kterém je rovněž provozován internetový obchod (eshop) Společnosti;

I.1.11 Závodem se rozumí sklad Společnosti na adrese Pod Třešňovkou 234, 156 00 Praha 5 – Zbraslav.

I.2 Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v těchto VOP

I.2.1 odkazy na „články” budou vykládány jako odkazy na články těchto VOP;

I.2.2 odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu budou vykládány jako odkaz na tentýž zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu tak, jak případně tyto budou průběžně doplněny, měněny, rozšířeny nebo znovu přijaty;

I.2.3 odkazy na „dny“ znamenají odkazy na kalendářní dny;

I.2.4 odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty, neděle a dnů, na něž připadá státní svátek

podle platných právních předpisů České republiky;

I.2.5 pojmy definované v těchto VOP v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.

I.3 Nadpisy užívané v těchto VOP se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu těchto VOP nejsou rozhodující.

I.4 Tyto VOP se v souladu s níže uvedenými ustanoveními a za podmínek tam upravených stávají součástí Smlouvy mezi Zákazníkem a Společnosti. Pokud v některém případě tyto VOP odkazují zvlášť na VOP a zvlášť na Smlouvu a nevyplývá-li z kontextu něco jiného, je tuto skutečnost nutno vykládat pouze tak, že se tím zdůrazňuje formální odlišnost obchodních podmínek a dokumentů, které na tyto podmínky odkazují a obsahují projev vůle stran uzavřít Smlouvu (typicky Objednávka a její Akceptace), aniž by tím byl dotčen závěr, že VOP tvoří podstatnou náležitost Smlouvy mezi Společností a Zákazníkem.

II. OBECNÉ

II.1 Tyto VOP platí pro všechny závazkové vztahy mezi Společností a Zákazníkem, zejména pro Smlouvy, jejichž předmětem je prodej Zboží Zákazníkovi Společností.

II.2 Za podmínek § 1799 a §1800 NOZ platí tyto VOP i pro závazkové vztahy mezi Společností a spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ, tj. platí do té míry, do jaké neodporují kogentním zákonným ustanovením.

II.3 Tyto VOP se vztahují na veškeré Objednávky, které Společnost akceptuje, jakož i na veškeré Nabídky, které Společnost učiní. Akceptací Nabídky podané Společností vyslovuje Zákazník svůj souhlas s těmito VOP a je jimi vázán. Pokud Zákazník zašle Společnosti Objednávku, vyjadřuje tím souhlas s těmito VOP, pokud o těchto VOP nevěděl, považuje se akceptace Objednávky ze strany Společnosti, ve které Společnost odkazuje na svoje VOP za modifikovanou akceptaci s tím, že odchylka spočívá v aplikaci těchto VOP. Pokud Zákazník nesdělí Společnosti písemně bez zbytečného odkladu poté, co obdržel Akceptaci své Objednávky, v každém případě před započetím plnění ze strany Společnosti, že nesouhlasí s aplikací těchto VOP, je Smlouva uzavřena a tyto VOP se na daný vztah plně aplikují.

II.4 Pokud tyto VOP hovoří o písemné formě, rozumí se tím i situace, kdy projev vůle je obsažen v emailu s elektronickým podpisem nebo i bez elektronického podpisu, v podepsaném dokumentu zaslaném faxem či jako PDF soubor nebo obrázkový soubor přiložený k emailu nebo v příslušném formuláři na Webovém rozhraní, ledaže z příslušného ustanovení VOP vyplývá něco odlišného.

II.5 Tyto VOP mají přednost před případnými obchodními podmínkami Zákazníka, bez ohledu na to, zda jsou Společnosti známy, či zda je Společnost výslovně odmítla či nikoli.

II.6 Tyto VOP platí i pro budoucí obchodní závazkové vztahy mezi Společností a Zákazníkem, aniž by bylo nezbytné na VOP opětovně odkazovat.

II.7 VOP se aplikují na daný vztah vždy ve svém znění platném ke dni uzavření závazkového vztahu (Smlouvy). Společnost je oprávněna tyto VOP kdykoliv změnit nebi doplnit.

II.8 Otázky neupravené těmito VOP a Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky. Strany se mohou dovolávat obchodních zvyklostí, pouze pokud tyto nejsou v rozporu se Smlouvou, těmito VOP a právními předpisy České republiky, včetně předpisů, které nejsou donucující. Strana, která se obchodní zvyklosti dovolává, musí prokázat, že druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.

II.9 Případná odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP, pokud jsou učiněna písemně.

II.10 Zákazník není oprávněn Smlouvu postoupit bez souhlasu Společnosti.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

III.1 Smlouva může být uzavřena (i) formou zaslání elektronické Objednávky Zákazníkem Společnosti na emailovou adresu objednávky@simplywines.cz nebo info@simplywines.cz a následnou Akceptací Objednávky Společností, zaslanou na emailovou adresu, ze které byla Objednávka učiněna nebo (ii) učiněním Objednávky přes Webové rozhraní, tedy vyplněním objednávkového formuláře a kliknutím na tlačítko „Objednat“ spolu s následným potvrzením Objednávky (Akceptací) ze strany Společnosti.

III.2 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

III.3 Objednávka musí obsahovat identifikaci objednaného Zboží včetně počtu kusů Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení Zboží včetně místa dodání Zboží, volbu způsobu platby kupní ceny, kontaktní telefonní číslo a email.

III.4 Společnost přijímá Objednávky v pracovních dnech mezi 8:00 a 16:30. Počet kusů Zboží není omezen, Společnost přijímá Objednávky již od jednoho kusu, nicméně vyhrazuje si právo Objednávku odmítnout v případě nestandartního či spekulativního složení Zboží.

III.5 Společnost potvrdí přijatou Objednávku zasláním Akceptace na emailovou adresu Zákazníka.

III.6 Uzavřením Smlouvy vzniká Společnosti závazek odevzdat Zákazníkovi sjednaným způsobem objednané Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží. Zákazníkovi vzniká závazek objednané Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

III.7 Nabídky ze strany Společnosti jsou nezávazné (včetně Nabídek na Webovém rozhraní (eshopu), pokud nevyplývá z Nabídky výslovně, že a v jaké míře je závazná. I pokud je Nabídka závazná, je odvolatelná, není-li v ní uvedeno něco jiného nebo nevyplývá-li to jednoznačně z okolností. Údaje uvedené v Nabídce Společnosti včetně údajů vyplývajících z podkladů související s Nabídkami a rovněž údaje uváděné v katalozích a jiných podkladech Společnosti týkající se Zboží jsou pouze přibližnými údaji, a pokud není sjednáno něco jiného, lze se od nich odchýlit v rozsahu, který se významně nepříčí účelu užití Zboží. Změny zřejmých chyb, nesprávností a omylů zůstávají

Společnosti vyhrazeny, případně opravňují Společnost od Smlouvy kdykoli odstoupit.

III.8 Pokud Zákazník akceptuje Nabídku ze strany Společnosti, která byla nezávazná, je Smlouva uzavřena teprve tím, že Společnost Zákazníkovi potvrdí uzavření Smlouvy nebo mu poskytne předmětné plnění. Pokud byla Nabídka ze strany Společnosti označena jako závazná nebo pokud její závaznost vyplývá z okolností, může jí Zákazník akceptovat ve lhůtě 2 týdnů od vyhotovení Nabídky. Později učiněná akceptace Zákazníka zavazuje, ale Společnost ji může odmítnout, musí se tak ale stát bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.

III.9 Učiněním Objednávky (včetně Objednávky přes Webové rozhraní) činí Zákazník závazný návrh na uzavření Smlouvy se Společností ohledně vybraného Zboží. Doručení Objednávky Společnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potvrdí. Objednávka učiněná Zákazníkem je závazná a Společnost ji může akceptovat do 7 dnů od doby, kdy byla Objednávka doručena, zasláním potvrzení Objednávky Zákazníkovi. Objednávku lze ze strany Společnosti akceptovat i přímo poskytnutím objednaného plnění.

III.10 Společnost vylučuje přijetí Nabídky Zákazníkem s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ.

III.11 Pokud chce Zákazník po uzavření Smlouvy Objednávku zrušit, může tak učinit pouze na základě dohody se Společností.

III.12 Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy si Zákazník hradí sám.

III.13 Alkoholické nápoje prodává Společnost pouze osobám starším 18 let. Za tímto účelem je Společnost, nebo v jejím zastoupení dopravce, oprávněna vhodným způsobem zkontrolovat věk Zákazníka a odmítnout uzavření Smlouvy v případě, že Zákazník je mladší 18 let, popřípadě odmítnout předání Zboží Zákazníkovi mladšímu 18 let, přičemž v takovém případě je Společnost oprávněna odstoupit od Smlouvy.

 
IV. DODÁNÍ
IV.1 Zákazník je oprávněn v Objednávce vybrat způsob dodání Zboží buď doručením kurýrní službou (dopravcem) na adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce nebo osobním vyzvednutím ve výdejním skladu Společnosti.
IV.2 Osobní vyzvednutí Zboží je možné v pracovních dnech mezi 8:30 a 16:30 na adrese výdejního skladu Společnosti, a to po předchozí telefonické domluvě na čísle uvedené v kontaktech e-shopu www.simplywines.cz.
IV.3 Společnost připraví objednané Zboží k osobnímu vyzvednutí do třech pracovních dní od uzavření Smlouvy. O tom, že objednané Zboží je připraveno k osobnímu vyzvednutí, bude Zákazník informován textovou zprávou na mobilní telefon.
IV.4 V případě doručení Zboží kurýrní službou činí dodací lhůta 3-5 pracovních dnů, v případě zvolení platby převodem na bankovní účet se doba počítá ode dne uhrazení celé kupní ceny objednaného Zboží. Společnost zajišťuje dopravu Zboží pouze na území České Republiky.
IV.5 Kurýrní služba doručuje pouze v pracovních dnech. V den závozu kurýrní služba pošle Zákazníkovi SMS zprávu s uvedením časového rozmezí, ve kterém proběhne dodání Zboží. V SMS zprávě je tel.
kontakt na řidiče, se kterým si Zákazník případně může domluvit změnu. Je ve vlastním zájmu Zákazníka, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání, kde bude k zastižení.
IV.6 Náklady na doručení Zboží hradí Zákazník, není-li sjednáno něco jiného.
IV.7 Náklady na doručení Zboží na celém území České Republiky jsou následující:
IV.7.1 159 Kč v případě doručení mezi 8-17:00, při objednávce v hodnotě do 2.500 Kč vč. DPH,
IV.7.2 0 Kč v případě doručení mezi 8-17:00, při objednávce v hodnotě nad 2.500 Kč vč. DPH,
IV.8 Společnost nepřebírá odpovědnost za plnění podmínek dovozu kurýrní službou.
IV.9 Lhůty a termíny pro dodání zboží (dodací lhůty) jsou pouze přibližné a nejsou pro Společnost závazné, ledaže byla ve Smlouvě sjednána dodací lhůta, která byla výslovně označena jako závazná. Dodací lhůta je dodržena, pokud před uplynutím dodací lhůty předmět dodávky opustí Závod nebo pokud Společnost oznámí Zákazníkovi, že předmět dodávky je připraven k osobnímu odběru, pokud byl tento sjednán.
IV.10 Počátek a běh sjednaných nebo ze strany Společnosti potvrzených dodacích lhůt je podmíněn uzavřením Smlouvy, jakož i splněním všech povinností Zákazníka, včetně zejména včasného uhrazení kupní ceny. Pokud některý z těchto předpokladů není splněn nebo pokud existují nejasnosti, za které odpovídá Zákazník, neběží dodací lhůta po dobu trvání uvedených překážek a o tuto dobu se dodací lhůta prodlužuje.
 
 
V. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
V.1 Ceny Zboží jsou uvedeny v platném ceníku Společnosti dostupném na vyžádání na adrese Společnosti, a to včetně DPH ve výši 21%. Společnost si vyhrazuje právo ceny Zboží uvedené v ceníku kdykoliv změnit.
V.2 Ceny Zboží v na e-shopu www.simplywines.cz jsou konečné a včetně DPH ve výši 21%. Společnost si vyhrazuje právo ceny Zboží uvedené v ceníku kdykoliv změnit.
V.3 Ceny nezahrnují dopravu do místa určení, kterou bude Společnost účtovat Zákazníkovi za podmínek uvedených v těchto VOP.
V.4 Konečná cena za objednané Zboží je vždy uvedena ve Smlouvě.
V.5 Cena Zboží a případné náklady na dopravu jsou splatné:
V.5.1 na místě, v hotovosti nebo platební kartou, v případě doručení na adresu uvedenou Zákazníkem nebo v případě osobního odběru Zboží,
V.5.2 bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené elektronické platební brány, současně s Objednávkou učiněnou přes eshop na Webovém rozhraní,
V.5.3 v případě Objednávky emailem a dodání Zboží Zákazníkovi je Zákazník povinen zaplatit cenu Zboží a náklady na dopravu na bankovní účet Společnosti, v souladu s platebními pokyny, které Společnost Zákazníkovi sdělí v Akceptaci nebo v dodatečné emailové zprávě, a to do tří (3) dnů ode dne doručení platebních pokynů Zákazníkovi.
V.6 Faktura za objednané Zboží bude Zákazníkovi předána spolu se Zbožím, není-li sjednáno něco jiného.
V.7 Cena je při zvolení platby bankovním převodem uhrazena okamžikem připsání částky na účet Společnosti. Pokud Zákazník nepoužije identifikátor platby určený Společností, prodlužují se veškeré lhůty pro plnění ze strany Společnosti o dobu přiměřenou pro identifikaci došlé platby.
V.8 Podle zákona o evidenci tržeb je Společnost při hotovostní platbě povinna vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. VYŠŠÍ MOC

VI.1 Veškeré dodací lhůty se přiměřeně prodlouží o dobu trvání jakýchkoli nepředvídatelných překážek, které mají charakter vyšší moci – tj. překážek, které brání Společnost v plnění svých povinností a jejichž existenci a trvání nemůže Společnost ovlivnit, jako jsou například různé poruchy a havárie, živelné události, výpadek zaměstnanců nebo spolupracovníků, stávky, prostoje, prodlení v dodávkách, výpadky v přepravě či dopravě a podobně, pokud tyto překážky či okolnosti nemohou být s přiměřenou snahou ze strany Společnosti překonány. O tom, že nastala uvedená překážka, jakož i o jejím konci, bude bez zbytečného odkladu Společnost informovat Zákazníka. Společnost je navíc oprávněna při vyskytnutí se takovéto překážky od Smlouvy plně či částečně odstoupit, Zákazníkovi v takovém případě nenáleží nárok na náhradu škody.

VI.2 Pokud Společnost poruší jakoukoli svoji povinnost, není odpovědná za škodu, pokud se tak stalo z důvodu vyšší moci.

VII. PRODLENÍ S PŘEVZETÍM

VII.1 Octne-li se Zákazník v prodlení s převzetím předmětu dodávky, nebo pokud poruší jinou

povinnost k součinnosti, je Zákazník povinen uhradit veškeré s tím související náklady vzniklé Společnosti, jakož i vzniklou újmu, včetně zejména nákladů spojených s uskladněním a nákladů za uskutečnění dopravy na sjednané místo dodání.

VII.2 Dojde-li na přání Zákazníka ke zpoždění s odevzdáním předmětu dodávky nebo s jeho odesláním, je Zákazník povinen uhradit veškeré s tím související náklady, zejména jakékoli náklady na skladování.

VII.3 V obou výše uvedených případech je Společnost dále oprávněna určit Zákazníkovi dodatečnou lhůtu o délce nejvýše 14 dnů a po jejím marném uplynutí podle své volby buď s předmětem dodávky naložit odlišným způsobem (včetně svépomocného prodeje podle § 2126 NOZ) a Zákazníkovi dodat zboží v přiměřeně prodloužené lhůtě nebo od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody.

VIII. UPLATNĚNÍ VAD

VIII.1 Zákazník je povinen předmět dodávky bez zbytečného odkladu po jeho dodání prohlédnout. Veškeré vady předmětu dodávky, jakož i dodání menšího či většího množství nebo jiného zboží (dále jen vady), které mohly být při provedení prohlídky zjištěny, je třeba oznámit Společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů od dodání Zboží. Ostatní vady je třeba nahlásit bez zbytečného odkladu (nejpozději během 5 pracovních dnů) poté, co byly Zákazníkem zjištěny nebo co mohly být zjištěny při vynaložení péče řádného hospodáře.

VIII.2 Vady je nutno vytýkat písemně s odkazem na číslo a datum faktury. V oznámení vad je nutno uvést jaký předmět dodávky či plnění vykazuje vady a v čem konkrétně vady spočívají.

VIII.3 Předpokladem vzniku nároků z vad předmětu dodávky je včasné oznámení těchto vad Zákazníkem v souladu s těmito VOP a to, že vada existovala k okamžiku přechodu nebezpečí na předmětu dodávky na Zákazníka. Pokud Společnost odpovídá za vady (bez ohledu na to, zda vadou byla porušena Smlouva podstatným či nepodstatným způsobem), může Společnost v přiměřené lhůtě podle své volby vadný předmět dodávky vyměnit za kus, který nebude vykazovat vady, nebo vadu jinak odstranit. Pokud se bude jednat o vadu, která představuje pouze nepodstatné porušení Smlouvy, může Společnost místo odstranění vady poskytnout Zákazníkovi přiměřenou slevu.

VIII.4 Zákazník poskytne Společnosti potřebný čas a příležitost vady odstranit. Bez poskytnutí lhůty a příležitosti k odstranění vady nemůže Zákazník od Smlouvy odstoupit. Společnost reklamace obvykle vyřizuje ve lhůtě 5 pracovních dní.

VIII.5 Společnost Zákazníka vyrozumí o převzetí Zboží do reklamačního procesu, o datu převzetí a o době přepokládaného trvání reklamačního řízení. O vyřízení reklamace bude Zákazník informován na e-mailovou adresu.

VIII.6 Pokud Společnost nesplní nároky z vad předmětu dodávky, tj. pokud Společnost nechá marně uplynout přiměřenou lhůtu k odstranění vad nebo pokud vada přetrvává, přestože se Společnost pokusila vadu odstranit nebo pokud Společnost neoprávněně odmítne vadu odstranit, odstranění bezdůvodně prodlužuje nebo pokud existují jiné závažné důvody vyplývající ze Smlouvy, v jejichž důsledku nelze spravedlivě požadovat po Zákazníkovi, aby strpěl další odstraňování vad, může Zákazník odstoupit od Smlouvy.

VIII.7 V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy vrátí Společnost Zákazníkovi kupní cenu předmětného Zboží na bankovní účet Zákazníka bez jakýchkoliv dalších nákladů ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy.

VIII.8 K žádosti Společnosti, pokud je to vzhledem k charakteru předmětu dodávky účelné, je Zákazník povinen předmět dodávky nebo jeho část bez zbytečného odkladu a na své náklady a nebezpečí zaslat Společnosti za účelem odstranění vad.

VIII.9 V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu poštovného v nezbytné výši. V případě neoprávněné reklamace Zákazník nemá právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace.

IX. ZÁNIK NÁROKŮ Z VAD

IX.1 Nároky z vad Zboží zanikají, pokud Zákazník vady písemně neoznámí v souladu s těmito VOP bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů) poté, co vady zjistil, nebo měl a mohl zjistit. Bez ohledu na výše uvedené zanikají nároky z vad nejpozději tehdy, pokud nejsou vady písemně oznámeny do 12 měsíců od přechodu nebezpečí na věci a u vad způsobených úmyslně či z hrubé nedbalosti do 24 měsíců od přechodu nebezpečí na věci.

X. VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DODÁVKY

X.1 Vlastnictví předmětu dodávky přechází na Zákazníka odevzdáním dopravci nebo převzetím předmětu dodávky Zákazníkem.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XI.1 Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud:

XI.1.1 Zákazník neuhradil kupní cenu Zboží ve stanovené lhůtě,

XI.1.2 dochází k prodlení při realizaci dodávky z důvodů na straně Zákazníka;

XI.2 Z výše uvedených důvodů lze odstoupit i jen od části doposud nesplněné dodávky nebo plnění, tedy od části Smlouvy.

XII. ODDĚLITELNOST

XII.1 V případě neúčinnosti, neplatnosti nebo nicotnosti některého ustanovení těchto VOP platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP se netýká účinnosti resp. platnosti zbývajících ustanovení.

XII.2 Pokud by jakékoliv omezení odpovědnosti Společnosti bylo vzhledem ke kogentním zákonným ustanovením neplatné, je třeba tuto skutečnost vykládat tak, že příslušné omezení zůstává v nejvýše přípustném rozsahu platné.

XIII. VZDÁNÍ SE PRÁVA

XIII.1 Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a / nebo VOP nebude představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno písemně oprávněnou osobou jednající za příslušnou Smluvní stranu nebo jejím jménem. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a / nebo VOP nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné prodloužení lhůty ke splnění

povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a / nebo VOP nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a / nebo VOP.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIV.1 Místem plnění pro veškeré povinnosti ze Smlouvy, nevyplývá-li z těchto VOP něco jiného je Závod.

XIV.2 Není-li mezi stranami sjednáno něco odlišného, považují se všechny Smlouvy mezi Zákazníkem a Společností za samostatné a nezávislé. Pokud se však Zákazník dostane do prodlení u jedné

z uzavřených Smluv, může Společnost požadovat, aby Zákazník poskytl dostatečnou jistotu, že splní své závazky z ostatních smluv a dokud tak neučiní, může odmítat plnění.

XIV.3 Společnost upozorňuje Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast služeb poskytovaných Společností Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je následující: http://www.coi.cz/.

XIV.4 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2020.